Heather Fiske: preconference workshop EBTA/warsztat przedkonferencyjny EBTA

Heather Fiske: preconference workshop EBTA/warsztat przedkonferencyjny EBTA

WSPÓŁ-TWORZENIE REZYLIENCJI: SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIU PRZYKŁADY INTERWENCJI W KRYZYSIE SUICYDALNYM ORAZ LECZENIU TRAUMY

Data: 14.09.2023
godz. 10:00 – 18:00

Koszt: 300 zł (warsztat, materiały, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie)

Rozmowy skoncentrowane na rozwiązaniu mogą zapewnić środowisko, w którym klienci i terapeuci wydobywają, wzmacniają i spożytkowują rezyliencję. W tym interaktywnym warsztacie zgłębimy przypadki z praktyki Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, z klientami, którzy zmagają się z kryzysem, utratą nadziei, stratą i zespołem stresu pourazowego. Uczestnicy będę obserwować i praktykować skoncentrowane na rozwiązaniu metody oraz nawyki językowe, które: – mogą budować świadomość zasobów, zarówno tych wewnętrznych jak i zewnętrznych/systemowych; – przywracać nadzieję i chęć do życia; – konstruować bezpieczeństwo; – oraz pomagać klientom w skupianiu się na tym, co jest w obszarze ich strefy wpływu. Największe nadzieje związane z tym warsztatem są takie, że uczestnicy wezmą z niego dla siebie coś, co będą mogli od razu wykorzystać w swojej własnej pracy.

CO-CONSTRUCTING RESILIENCE: SOLUTION-FOCUSED EXAMPLES FROM SUICIDE INTERVENTON AND TRAUMA TREATMENT

Date: 14.09.2023
Time: 10:00 – 18:00

Price: 300 PLN (workshop, materials, coffee breaks, lunch, certificate)

Solution-Focused conversations can provide an environment where clients and therapists tap into, amplify, and utilize resilience. In this interactive workshop, we will explore case examples of solution-focused practice with clients who are struggling with crisis, despair, loss and posttraumatic stress. Participants will observe and practice solution-focused methods and language habits that can build awareness of both internal and external/systemic resources; evoke hope and reasons for living; construct safety; and help clients to focus on what is within their control. Best hopes for this workshop are that participants will take away something that they can put to immediate use in their own work.