Lyn Worsley: postconference workshop EBTA/warsztat pokonferencyjny EBTA

Lyn Worsley: postconference workshop EBTA/warsztat pokonferencyjny EBTA

PODEJŚCIE DO TRAUMY, DYSOCJACJI I STRESU ZORIENTOWANE NA BUDOWANIE REZYLIENCJI

Data: 17.09.2023
godz. 14:00 – 19:00

Koszt: 150 zł (warsztat, materiały, przerwa kawowa, zaświadczenie)

Ten trwający pół dnia warsztat będzie uwzględniać nagranie studium przypadku, podczas którego zaprezentowane zostanie wykorzystanie podejścia zorientowanego na budowanie rezyliencji w dochodzeniu do siebie po doświadczeniach traumatycznych. Zbieranie użytecznych informacji od osób, które doświadczyły traumy może być traumatyzujące, dlatego ten warsztat oprze się na modelu, który będzie kierował tym procesem. Używając modelu „resilience doughnut” (w wolnym tłumaczeniu „pączek rezyliencji”) znajdziemy to, kto i gdzie jest najbardziej użytecznym zasobem zarówno w przeszłości jaki w teraźniejszości, a także porozmawiamy o użytych umiejętnościach, mając na względzie pełne szacunku i użyteczne podejście. Pomaganie ludziom w tym, by opowiedzieli swoje historie naprawcze, pomaga osobom na pierwszej linii pomocy utrzymać podejście, które jest uważne na ich własne umiejętności oraz mocne strony, wykorzystywane w przeszłości oraz pobudza nowy sposób myślenia o sytuacji. Będzie przestrzeń na dyskusję przypadku oraz refleksję nad tym podejściem. Osoby z pierwszej linii pomocy będą zaproszeni do opowiedzenia swoich własnych historii wychodzenia z kryzysu i historii naprawczych i rozważania użytecznych zasobów, które na tej drodze wykorzystywali. Uczestnicy zostaną zaproszeni do ćwiczenia tego modelu w praktyce podczas warsztatów. Jest nadzieja na to, że uczestnicy tego warsztatu spotkają się ze skłaniającym ich do refleksji, samorefleksji oraz praktycznym doświadczeniem.

A RESILIENCE INFORMED APPROACH TO TRAUMA, DISSOCIATION AND STRESS

Date: 17.09.2023
Time: 14:00 – 19:00

Price: 150 PLN (workshop, materials, coffee break, certificate)

This half day workshop will consider a recorded case study and the use of a resilience informed approach to healing from traumatic events. Gathering useful information from those experiencing trauma can sometimes be traumatic and this workshop will go through a model to guide this process. Using the resilience doughnut model to find who and where the most useful resources are both in the past and present, and inviting conversations around the skills used is both helpful and respectful. Helping people to tell their repair and recover stories, helps front line workers to have an approach that is mindful of their own skills and strengths they have used in the past and evokes a new way of thinking of the situation.